Komornik Sądowy Kraków Podgórze Wojciech Wieloch

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
Wojciech Wieloch
Kancelaria Komornicza nr XIX w Krakowie
ul. Tyniecka 3/7, 30-319 Kraków

- Witamy -

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Wojciecha Wielocha

Kancelaria Komornicza Wojciecha Wielocha mieści się przy ulicy Tynieckiej 3/7 w Krakowie. Komornik przyjmuje interesantów w środy w godzinach 9:00-17:00

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 728-896-254 lub poprzez adres mailowy krakow.wieloch@komornik.pl

- Spłać zadłużenie -

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta:

Małopolski Bank Spółdzielcy 63 8619 0006 0010 0257 4936 0001

w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMN / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

- Dostępy Komornika -

Komornik Sądowy Kraków-Podgórze Wojciech Wieloch posiada dostęp do:
ognivo

Ognivo – Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

ekw

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

esad

E-Sąd – Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

puezus

Pue Zus – Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

ceidg

CEIDG – Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

epuap

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

cepik

Cepik – jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

komornik_online

Komornik Online – System ten umożliwia podgląd postępowań egzekucyjnych z dowolnego miejsca. Z programu komornik on-line korzystać mogą wierzyciele i pełnomocnicy wierzycieli z dostępem tylko i wyłącznie do swoich spraw.

- Napisz do Kancelarii -

Wypełnij poniższy formularz aby wysłać wiadomość do kancelarii

Kancelaria komornicza Kraków-Podgórze

W sytuacji gdy dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela wierzyciel pozostaje legitymowany do wszczęcia postępowania sądowego. Uzyskanie w toku postępowania rozpoznawczego korzystnego dla wierzyciela rozstrzygnięcia implikuje legitymację do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornikiem sądowym. W tej sytuacji to komornik sądowy jako organ egzekucyjny wykonuje orzeczenie Sądu. Działalność komornika podlega ściśle uregulowanym przepisom zawartym między innymi w kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o komornikach sądowych, ustawie o kosztach komorniczych. Działalność komornika sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nadzorowana jest między innymi przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Prawa i obowiązki komornika - Małopolska

Komornik sądowy działa w obszarze właściwości sądu rejonowego jako funkcjonariusz publiczny. Komornik sądowy wykonuje swoje obowiązku po uzyskaniu przed sądem tytułu wykonawczego. Warto jednak zwrócić uwagę, że kompetencje komornika to także opracowywanie protokołów stanu faktycznego jak również protokołów spisu inwentarza po zmarłym. Co więcej, komornik w Małopolsce wykonuje również postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w zakresie określonym ustawie również roszczeń niepieniężnych. Nowym rodzajem postępowań przed komornikiem sądowym jest dokonywanie doręczeń na wniosek wnioskodawcy w sytuacji gdy komornik posiada kancelarię w obszarze właściwości adresata np. w Krakowie-Podgórzu w Krakowie.